شما هم دعوت شده اید!
پیکر،

 

مراسم تشییع پیکر، ختم و یاد بود مرحوم عمو گرام اسمعلی بیات

گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند بخت بدبین که فلک گوهر ما برده به خاک

مراسم تشییع پیکر، ختم و یاد بود مرحوم بانو عمه گرام

مراسم تشییع پیکر، ختم و یاد بود مرحوم بانو عمه گرام

مراسم تشییع پیکر، ختم و یاد بود مرحوم عمو بزرگ، قربانعلی بیات

مراسم تشییع پیکر، ختم و یادبود عمو بزرگم قربانعلی بیات

facetalkbook

FaceTalkBook.Com  نسخه آزمایشی
Top